Rada právnika – Ochrana pred neplatičmi

V jednom z prvých spotov na tomto blogu sme dali možnosť opýtať sa právnika na radu. Aj keď prvá otázka neprišla práve z oboru podnikania na internete, je celkom zaujímava. Prinášame krátku odpoveď na otázku, ako sa chrániť pred neplatičom.

Otázka: Podnikám v oblasti obchodu a chcel by som vedieť, či existuje spôsob ako mojich zmluvných partnerov donútiť plniť splatiť podlžnosť, ak som im tovar dodal. Chcem sa vyhnuť zdĺhavým súdom.

Existuje viac možností ako si zabezpečiť zmluvné plnenie protistrany, hlavne ak ste podnikateľom a uzatvárate pravdepodobne zmluvy podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len "OBZ") v znení neskorších predpisov.

Najlepším, ale zároveň aj nákladnejším spôsobom je dohodnúť si v zmluve a v praxi potom zrealizovať akreditívnu formu platenia, ktorá je upravená v § 682 a nasl. OBZ. Odporúčam výlučne formu neodvolateľného akreditívu. V momente dodania tovaru a prevzatia podpísaného dodacieho listu alebo inej dohodnutej listiny musí plniť banka (resp. banky) v ktorých bol vo Váš prospech akreditív otvorený. Na toto plnenie máte právny nárok a dlžník ho pri spomínanom neodvolateľnom akreditíve nemôže ďalej ovplyvňovať. Ide o spôsob prevencie pred neplnením svojho peňažného záväzku a v praxi aj najefektívnejší spôsob zabezpečenia si plnenia voči svojim zmluvným partnerom.

Druhou možnosťou je dohodnúť si pre takýto prípad neplnenia zmluvnú pokutu, a to vo výške, ktorá pokryje predpokladané náklady na súdne prípadne zmierovacie konanie (vrátane nákladov právneho zastúpenia). V prípade vymáhania peňažných pohľadávok je efektívne využiť inštitút platobného rozkazu v súlade s § 172 a nasl. zákona č. 99/1963Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. V tomto prípade, ak nebol odporcom podaný odôvodnený odpor v lehote 15 dní od doručenia platobného rozkazu odporcovi (t.j. odporca nespochybní relevantným spôsobom danú pohľadávku, súd v tomto prípade berie často za dôkaz iba doklad o zaplatení dlžnej sumy) stáva sa platobný rozkaz právoplatným a žalobca sa vyhne dlhému sporu. Otázkou a problémom v praxi však naďalej zostáva, či bude súd (resp. na tretí pokus policajný orgán) schopný platobný rozkaz doručiť do vlastných rúk odporcu. Náhradné (t.j. fiktívne) doručenie vzhľadom na povahu tohto inštitútu procesného práva totiž nie je možné. Preto sa v praxi doručovanie často predĺži až na cca 9 mesiacov, a potom súd platobný rozkaz zruší a nariadi riadne pojednávanie. Preto možno predbežne od partnera (najmä pri väčších dodávkach) žiadať poskytnutie záloh, preddavkov, zabezpečenie plnenia záložným právom, ručiteľom apod.

Vymenované možnosti nie sú ani zďaleka vyčerpávajúce, ale v tomto prípade sa javia ako najefektívnejšie a praxou overené. V prípade rozhodnutia sa pre ktorúkoľvek možnosť a na jej zapracovanie do konkrétnej zmluvy je samozrejme potrebné vyhľadať odbornú radu právnika. Prax potvrdzuje, že aj keď môžu byť počiatočné náklady za právne služby zvýšené, predchádzajú spravidla omnoho väčším škodám. Vzhľadom na uvedený prípad predpokladám, že zmluvy bude možné používať aj opakovane pre väčšinu dodávok, čo konečnú cenu za tvorbu zmluvy a hlavne riziko z neplnenia podstatne znižuje.

Autor príspevku: GM